Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

Effektiva åtgärder

Insiktshöjande kampanjer

Insiktshöjande kampanjer handlar om att uppmuntra till frivilliga beteendeförändringar genom att öka medvetenheten hos målgruppen om de negativa konsekvenser som kan uppstå av olika transportval.

Hälsotrampare och testresenärer

Hälsotrampare/Testresenärer riktar sig till vanebilister och bygger vanligtvis på att inbitna bilister skriver kontrakt om att cykla/åka kollektivt minst tre dagar i veckan under kampanjen.

Cykelhjälmskampanjer

Cykelhjälmskampanjer kan gå till så att anställda på olika arbetsplatser förutom information och utbildning, får en cykelhjälm. Därefter får de skriva på ett avtal om att använda den.

Individualiserad marknadsföring

Individualiserad marknadsföring, även kallat direktbearbetning och PTP (Personalized Travel Planning), innebär att individer och hushåll får skräddar-sydd information om de alternativ till bilen som finns där de bor.

Bilpooler

En bilpool innebär att flera personer samsas om en eller flera bilar. Det finns såväl föreningsdrivna som kommersiella bilpooler i Sverige. Man brukar räkna med att en bilpoolsbil ersätter 5 privata bilar.

Tjänstebilspool och resepolicy

För företag och kommunala verksamheter är bilpool ofta en effektiv transportlösning. De anställda kör säkra bilar, administrationen förenklas och kostnaderna minskar.

Samåkning

I Sverige färdas i genomsnitt 1,2 personer per bil, vilket innebär att det finns en stor ledig kapacitet utanför det allmänna kollektivtrafiksystemet. Acceptansen för organiserad samåkning verkar dock vara låg i Sverige.

Resplaner för t ex. skolor och företag

Resplaner, gröna resplaner, eller sk Travel Plans, för trafikintensiva verksam-heter som företag, skolor, sjukhus och evenemang innebär att arbetsgivaren tillhandahåller ett paket av åtgärder för att uppmuntra sina anställda att använda mer miljöanpassade färdsätt än egen bil.

Resfria möten

Resfria möten är fysiska möten som ersätts av telefon-, webb-, eller videomöte. Dessa kan genomföras både i tjänsten och privat, med den stora potentialen för att ersätta resor finns i tjänsten.

Flexibla arbetstider och distansarbete

Distansarbete innebär att arbete utförs från hemmet eller annan plats nära hemmet, istället för att resa till huvudarbetsplatsen under normala arbetstider. Fyradagarsvecka (fyra dagar om 10 timmar) kan vara ett annat alternativ för att minska resandet.

Att planera rätt från början och se helheten

För att kunna handla rätt måste vi planera rätt från början. Vill vi att trafikanter ska välja att köra mindre bil och istället välja cykel och kollektivtrafik, då måste planerare och beslutsfattare sätta dessa färdsätt i främsta rummet. Den relativa attraktiviteten för hållbara färdsätt måste öka.