Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

För ett långsiktigt hållbart transportsystem

”Ska vi nå ett transportsystem som är långsiktigt hållbart, så krävs ett helhetsgrepp med en bred uppsättning samverkande åtgärder”

Det behövs åtgärder som minskar vårt behov av att resa och åtgärder som effektiviserar själva resandet. Det handlar om både kort och lång sikt, om åtgärder i infrastruktur och transportsystem, men också om åtgärder som påverkar hur vi planerar vårt samhälle. För att nå målen behövs även ekonomiska styrmedel. Men de får inte någon långsiktig effekt om vi inte samtidigt får till stånd frivilliga och medvetna beteendeförändringar, t ex genom användning av mobility management.

Åtgärder som kan ingå i mobility management

I EU-projektet MAX definierades följande kategorier av åtgärder som kan ingå i Mobility Management:

  • Information (information measures) – åtgärder för att förse (den potentiella) resenären med information och rådgivning genom olika media.
  • Marknadsföring (promotional measures) – åtgärder som uppmuntrar frivilliga förändringar av resebeteende genom att marknadsföra alternativ till privat bil, tillhandahålla information och höja medvetenheten om redan befintliga alternativ.
  • Organisation och samverkan (organisation and coordination measures) – åtgärder för att organisera och koordinera olika typer av Mobility Management-tjänster i ett område för att tillhandahålla alternativ till privat bil.
  • Utbildning (education and training measures) – åtgärder för att integrera Mobility Management i utbildning, och för att utbilda personal i Mobility Management-frågor.
  • Platsspecifika åtgärder (site-based measures) – åtgärder för att hantera rese- och transportefterfrågan för en specifik plats som alstrar trafik, t ex ett företag, en skola, ett sjukhus, konserter, mässor osv.
  • Telekommunikationer och flexibla arbetstider (telecommunications and flexible time organisation) – åtgärder som minskar resebehovet genom att substituera resor med telekommunikationer eller genom att omorganisera arbetsrutiner. Sistnämnda kan gälla t ex införande av möjlighet till distansarbete eller mer flexibla öppet- och arbetstider.
  • Stödjande och integrerande åtgärder (supportive/integrating actions) – åtgärder som inte direkt införs för att påverka resande eller transporter, men som ändå påverkan denna efterfrågan och därmed kan vara betydelsefull för effektiviteten hos Mobility Management. Det kan vara åtgärder som t ex påverkar kostnaden för att resa med bil och/eller med andra färdsätt.


Vill du veta med vad du som företag/kommun/region kan arbeta med för åtgärder, använd dig av MaxExplorer