Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

Att mäta effekter av MM

MaxSUMO – Utvärdering av mobilitetsprojekt

MaxSUMO är en standardiserad utvärderingsmetod särskilt utformad för utvärdering av mobilitetsprojekt. Metoden innehåller steg-för-steg-anvisningar för att effektivt planera, följa upp och utvärdera enskilda mobilitetsprojekt och program som omfattar kombinationer av enskilda åtgärder. Utvärderingen omfattar inte bara insatser inom projekten, utan även det mobilitetsbeteende projektet syftar till att ändra. SUMO bygger på vetskapen att beteendeförändringar tar tid och att förändringen involverar en rad stadier som individen går igenom under förändringsprocessen.
I SUMO används två centrala begrepp: tjänster och erbjudande. Tjänsten avser det som projektledaren gör och/eller inför och erbjudandet avser det som den direkta målgruppen för satsningen förväntas göra.
Därtill kommer bakgrundsfaktorer som beskriver yttre omgivande faktorer och personrelaterade faktorer så som resbeteendet innan åtgärden. Bakgrundsfaktorer, tjänster och erbjudande är därefter nedbrutna i mindre beståndsdelar, kallade SUMO-nivåer.

SUMO-nivåer för mätning

De olika SUMO-nivåerna följer logiskt av varandra. För varje nivå bestäms vad som behöver mätas, vilka indikatorer som ska användas och hur man mäter dessa.
De olika analysnivåerna i MaxSUMO indelas i fyra huvudkategorier:

  1. Bakgrundsfaktorer – bakomliggande förhållanden och egenskaper hos den grupp som är i fokus för projektet
  2. Mobilitetstjänster som tillhandahålls av projektet – refererar till olika aktiviteter projektet ger för att främja ändrade resvanor och dess mottagande hos målgruppen
  3. Mobilitetserbjudande – refererar till mobilitetsbeteendet som projektet försöker övertyga målgruppen att använda
  4. Effekter – refererar till huvudresultaten av projektet med avseende på nya attityder och beteenden, och systemeffekter som uppnås genom ett ändrat beteende

Anledningen till att använda sig av MaxSUMO är att beakta hela processen redan från starten, vilket gör det enklare att följa upp enskilda projekt och dra nytta av erfarenheter vid framtida projekt.
Läs mer om MaxSUMO på EPOMMs webbplats, www.epomm.eu

MaxEva – värdera effekter av mobilitetsprojekt

MaxEva är ett webbaserat verktyg för att värdera effekter av mobilitetsprojekt. Med MaxEva ges en överblick över resultat i olika mobilitetsprojekt, och dessa resultat kan också jämföras med projekt som genomförts någon annanstans i Europa, där man använt samma utvärderingsmetod.
MaxEvas struktur är den samma som MaxSUMO, vilket gör att för varje steg som databasen kompletteras med data vägleder MaxEva att samla data för MaxSUMO och hjälper till vid planering, övervakning och utvärdering av Mobility management-projekt.