Om Mobility Management

Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden.

Vem är vi?

Trivector Traffic är ett av Sveriges mest kunniga och erfarna företag inom hållbara transporter och Mobility Management. Välkommen att kontakta oss!

Mobility Management

Nyttan med Mobility Management

Spårvagnar i Göteborg,

Åtgärder inom mobility management har en bevisad effekt när det kommer till att öka andelen resor och transporter med hållbara färdmedel. Genom att hållbart resande/mobility management påverkar transportbehov och färdmedelsval kan det ge såväl globala effekter, i form av minskade koldioxidutsläpp, som lokala effekter på till exempel miljö och trafiksäkerhet.

  • Samhällets vinster är minskade koldioxidutsläpp, minskade utsläpp av hälsopåverkande ämnen och buller, minskade barriäreffekter, färre olyckor, mindre trängsel och friskare befolkning.
  • Företagets vinster är lägre kostnader för resor och parkeringsplatser, friskare personal och lägre kostnader för sjukskrivningar.
  • Individens vinster är bättre ekonomi, bättre hälsa och mindre stress.

Mycket kvar att göra

Potentialen för nyttan av mobility managementåtgärder är dock långt ifrån utnyttjad. Arbetet med att påverka medborgarnas resebeteende skulle kunna utnyttjas ytterligare inom bland andra följande områden:

  • Utvecklade tjänster där kollektivtrafiken i samarbete med andra former av trafiktjänster erbjuder och marknadsför hela resan, dörr-till-dörr
  • Hållbart resande för nya målgrupper, till exempel äldre och invandrar-grupper
  • Hållbart resande för fritidsresor och turism
  • Hållbart resande-åtgärder i samarbete med organisationer som inte primärt jobbar med transportfrågor (fackföreningar, näringslivsorganisationer, arbetsgivare, transportköpare av olika slag, m.m.)
  • Hållbart resande som en del i traditionell planering av transportsystemet såsom infrastruktur och regleringar